Marjaniemen Venekerhon säännöt on hyväksytty v. 2013:

Marjaniemen Venekerho r.y.

Yhdistyssäännöt

1 § NIMI JA TARKOITUS

Yhdistyksen nimi on Marjaniemen Venekerho r.y., ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää veneilyä ja ulkoilua sekä merenkulku- ja veneilyturvallisuutta.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

  • järjestäen veneilyyn ja veneturvallisuuteen liittyvää harrastustoimintaa, luento-, kokous-, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia yms.
  • tehden esityksiä ja antaen lausuntoja virastoille ja yksityisille
  • pitäen yhteyttä merenkulkuun liittyviin viranomaisiin ja järjestöihin
  • ottaa osaa veneilykilpailuihin ja järjestäen niitä
  • harjoittaen veneiden ja niiden varusteiden katsastustoimintaa
  • ylläpitäen venesatamia ja -tukikohtia

Yhdistys voi em. tarkoitusperiensä saavuttamiseksi liittyä alan keskusjärjestöihin tai -liittoihin samoin kuin muihin veneily- ja merenkulkuturvallisuutta harjoittaviin järjestöihin ja yhteisöihin

Yhdistys on oikeutettu toimintansa tukemiseksi kantamaan liittymis-, jäsen-, satama- ja käyttömaksuja, anomaan ja vastaanottamaan avustuksia ja lahjoituksia sekä hankkimaan ja omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita. Kiinteistöjen luovutuksesta päättää yhdistyksen kokous.

2 § KIELI

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät ja sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä, sen kokousten ja hallituksen päätöksiä, sekä maksamaan määrätyt liittymis-, jäsen-, satama- ja käyttömaksut. Jäsenet ottaa ja erottaa hallitus, mikäli vähintään neljä sen jäsentä kannattaa tehtyä ehdotusta.

Kannattajajäseneksi voidaan ottaa henkilö tai yhteisö, joka maksaa yhdistyksen määräämän kertakaikkisen tai vuotuisen kannattajajäsenmaksun.

Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tai sen tarkoitusperien hyväksi toiminut henkilö. Heidän kohdallaan jäsenmaksuista päättää se kokous, joka heidät nimeää.

Yhdistyksen jäsenistä veneineen pidetään jäsenrekisteriä tarpeellisine tietoineen.

4 § MAKSUT

Liittymismaksun uusille jäsenille sekä vuosittaisen jäsenmaksun määrää vuosittainen vaalikokous.

Satama- ja käyttömaksut määrää hallitus. Mainitut maksut on maksettava vuosittain huhtikuun 15. päivään mennessä hallituksen määräämällä tavalla, ellei hallitus niistä erikseen toisin määrää.

5 § HALLINTO

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa vaalikokouksen valitsema hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joita myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi kutsutaan sekä neljä muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että erovuorossa on joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä. Ensimmäisen kerran erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Erovuoroista ei saa valita heti uudelleen, kuitenkin siten, että hallituksen puheenjohtaja voidaan valita yhdeksi kaksivuotiskaudeksi uudelleen, joten puheenjohtajan toimikausi voi olla yhtäjaksoisesti enintään neljä vuotta.

Laiturimestarit ja tarpeelliset toimihenkilöt nimeää hallitus. Hallitus on päätösvaltainen, kun neljä jäsentä on läsnä. Hallituksen koolle kutsuu puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tarvittaessa tai kahden hallituksen jäsenen sitä vaatiessa. Hallituksen päätös on enemmistön mielipide, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja ja tarkistaa sama tai seuraava hallituksen kokous. Hallituksen avuksi voi vuosikokous asettaa erilaisia toimikuntia tai perustaa harrastuspiirijaostoja, joiden toimintamuodot yhdistyksen kokous vahvistaa hallituksen esityksestä. Edellä mainituissa on aina hallitus edustettuna. Hallituksen kokouksessa on kunniapuheenjohtajalla läsnäolo- ja puheoikeus.

6 § NIMENKIRJOITUS

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7 § ÄÄNI- JA PUHEVALTA, PÄÄTÖKSET

Yhdistyksen kokouksessa on viimeksi erääntyneen jäsenmaksunsa suorittaneilla varsinaisilla jäsenillä henkilökohtaisesti läsnäolevana, samoin kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla puhe- ja äänioikeus. Kannattajajäsenillä on puhevalta. Kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei näissä säännöissä muuta määrätä. Hallituksen jäsenten vaali toimitetaan vaadittaessa suljetuilla lipuilla.

8 § TILIT

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilit, tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus annetaan helmikuun 15. päivään mennessä toiminnantarkastajille, joiden on toimitettava

toiminnantarkastuskertomuksensa hallitukselle helmikuun 28. päivään mennessä osoitettuna vuosikokoukselle.

9 § KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi, joista vuosikokous maaliskuussa ja vaalikokous loka-marraskuussa. Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia voidaan kutsua koolle silloin, kun hallitus pitää sen tarpeellisena tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää. Kokouskutsu toimitetaan kirjallisesti jokaiselle jäsenelle sekä julkipannaan laiturin ilmoitustaululle viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.

10 § KOKOUSASIAT

Yhdistyksen kokous valitsee itselleen puheenjohtajan, sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Varsinaisissa kokouksissa käsitellään esityslistassa olevat asiat, ainakin seuraavat:

Vuosikokouksessa:

1. Luetaan vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.

2. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille.

3. Valitaan mahdolliset tarkastus-, mittaus- ja kilpailulautakunnat sekä huvitoimikunta.

4. Käsitellään jäsenten vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallisesti käsiteltäväksi esittämät tai hallituksen käsiteltäväksi ottamat muut asiat.

Vaalikokouksessa:

1. Valitaan yhdistyksen hallituksen erovuoroisten tilalle uudet jäsenet. He ottavat toimensa vastaan seuraavan kalenterivuoden alussa.

2. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet. Heidän toimikautensa alkaa seuraavasta vuosikokouksesta päättyen sitä seuraavaan.

3. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.

4. Määrätään toimihenkilöiden palkkiot

5. Käsitellään tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja vahvistetaan tulo- ja menoarvio.

6. Käsitellään jäsenten hallitukselle kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta käsiteltäväksi esittämät tai hallituksen käsiteltäväksi ottamat muut asiat.

11 § EROAMINEN

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon asian kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu kaikista muista velvollisuuksistaan paitsi hänelle erääntyneiden maksujen suorittamisesta.

12 § EROTTAMINEN

Hallitus voi vähintään neljän hallituksen jäsenen äänellä erottaa seurasta jäsenen, joka kehoituksesta huolimatta laiminlyö ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan tai toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa. Erotetulle on erottamispäätöksestä ilmoitettava kirjeitse yhden viikon sisällä. Erotetulla olkoon oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi, jollei erottaminen johdu maksujen laiminlyönnistä. Hallituksen on, jos erotettu sitä yhden kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti vaatii, otettava asia esille yhdistyksen seuraavassa kokouksessa. Kokouksessa vaaditaan erottamispäätöksen vahvistamiseen vähintään 2/3 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Äänestyksen tulee tällöin tapahtua umpilipuin.

13 § VENEPAIKAT

Jäsenten hallintaan vuosittain luovutetut satamapaikat oikeuttavat vain jäsenen tai hänen ruokakuntaansa kuuluvan pitämään venettään ko. paikalla. Paikkoja ei saa luovuttaa ulkopuolisten käyttöön.

14 § KIVILAITURIPAIKAT

Mikäli kivilaituripaikan haltija luopuu paikastaan, on yhdistyksellä oikeus lunastaa ko. paikka kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hallitukselle on ilmoitettu luovutus jäsenrekisteriin merkittäväksi.

15 § MUUTOKSET

Muutoksia tai lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos niitä kannattaa kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon välein pidettävässä kokouksessa, joista toinen on varsinainen, vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

16 § LAKKAAMINEN

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat Suomen meripelastustyön hyväksi, käytettäväksi sen toiminnan edistämiseksi.

17 § Muutoin noudatetaan yhdistyslakia

Laiturisäännöt - hyväksytty 2017

Marjaniemen Venekerho r.y.

1 § Marjaniemen Venekerho r.y. (MVK) toimii Helsingin kaupungilta vuokratulla alueella.

2 § Laituripaikan käyttöoikeuden edellytyksenä on, että jäsen- ja laiturimaksut sekä muut mahdolliset maksut on suoritettu. Maksujen laiminlyönti katsotaan laituripaikasta luopumiseksi.

3 § MVK:n hallitus myöntää laituripaikan vuodeksi kerrallaan, kuitenkin niin että vanhoilla laituripaikan haltijoilla on etuoikeus paikkoihin. Laituripaikka on vene- ja henkilökohtainen, eikä sitä saa luvatta luovuttaa muiden käyttöön.

MVK:n venepaikkavastaava voi tarvittaessa muuttaa venepaikkoja paremman järjestyksen aikaansaamiseksi. Jäsenen vaihtaessa venettä tulee hänen anoa uutta laituripaikkaa hallitukselta, jos hankittava vene ei ole kooltaan sopiva vanhalle paikalle.

4 § Jokaisella laituripaikan haltijalla on vartiointi- ja talkoovelvollisuus, ellei MVK:n hallitus ole myöntänyt vapautusta. Talkoovelvollisuuden voi hoitaa myös maksamalla talkoomaksun. Vartioinnin laiminlyönnistä peritään

hallituksen vahvistama vartiosakkomaksu. Toistuvat vartion laiminlyönnit käsitellään hallituksessa. Laiminlyönneistä voi seurata venepaikan menettäminen.

5 § Laiturilla tai pysäköinti- ja satama-alueella ei saa säilyttää veneiden varusteita, jollia eikä mitään muuta asiaankuulumatonta.

6 § Satama-alueen portit on pidettävä suljettuina ja lukittuina. Jäsen vastaa myös vieraittensa käyttäytymisestä.

7 § Laiturialueen porttien avain on henkilökohtainen ja luovutetaan ainoastaan jäsenille. Avaimet tulee palauttaa oikeuksien päättyessä.

8 § MVK:n jolla, tavarakärryt, vesiletkut ym. vastaavat tavarat on säilytettävä niille varatuilla paikoilla, eikä niitä saa viedä satama-alueen ulkopuolelle.

9 § Vene on kiinnitettävä asianmukaisesti siten, ettei siitä aiheudu vaaraa muille veneille.

10 § Laiturisähkön ja veden käyttö normaalien huoltotoimenpiteiden yhteydessä on maksutonta. Sähkön jatkuva käyttö on kiellettyä. Sähkölaitteiden on oltava ehjät ja ulkokäyttöön tarkoitetut. Laitteissa suositellaan

vikavirtasuojan käyttöä. Sähkön käyttäminen ja valvonta on käyttäjän vastuulla.

11 § Kerhon puhelinta saa käyttää vain kerhon asioiden hoitoon.

12 § MVK ei vastaa mistään veneelle tai senvarusteille satamassa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

13 § Veneen pesusta, huollosta tai korjauksesta laituripaikalla ei saa aiheutua haittaa muille laiturissa oleville veneille tai henkilöille.

Pesuaineiden käyttöä laiturissa tulisi välttää. Kerhon jäteastiaan ei saa laittaa ongelmajätteitä. Näiden asianmukaisesta hävittämisestä vastaa jokainen itse.

14 § Vartijan antamia ohjeita ja kehotuksia järjestyksen ylläpitämiseksi ja vahinkojen välttämiseksi tulee noudattaa.

15 § Laiturialueella ja kerhorakennuksessa on noudatettava huolellisuutta ja siisteyttä.

16 § Häiriön aiheuttaminen, ilkivalta laiturialueella, huolimattomuudesta aiheutuvat vahingot kerhon omaisuudelle, näiden sääntöjen noudattamatta jättäminen ja tahalliset laiminlyönnit kerhon asioissa johtavat

korvausvelvollisuuteen, venepaikan menettämiseen tai kerhosta erottamiseen.