VENEKERHON SÄÄNNÖT

VENEKERHON SÄÄNNÖT

Marjaniemen Venekerho r.y.

Yhdistyssäännöt

1§ NIMI JA TARKOITUS

Yhdistyksen nimi on Marjaniemen Venekerho ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää veneilyä ja ulkoilua sekä merenkulku- ja veneilyturvallisuutta.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

  • ylläpitäen venesatamia ja - tukikohtia
  • järjestäen veneilyyn ja veneturvallisuuteen liittyvää harrastustoimintaa, luento-, kokous-, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia yms.
  • tehden esityksiä ja antaen lausuntoja virastoille ja yksityisille
  • pitäen yhteyttä merenkulkuun liittyviin viranomaisiin ja järjestöihin · ottaa osaa veneilykilpailuihin ja järjestäen niitä
  • harjoittaen veneiden ja niiden varusteiden katsastustoimintaa

Yhdistys voi em. tarkoitusperiensä saavuttamiseksi liittyä alan keskusjärjestöihin tai - liittoihin samoin kuin muihin veneily- ja merenkulkuturvallisuutta harjoittaviin järjestöihin ja yhteisöihin

Yhdistys on oikeutettu toimintansa tukemiseksi kantamaan liittymis-, jäsen-, satama- ja käyttömaksuja, anomaan ja vastaanottamaan avustuksia ja lahjoituksia sekä hankkimaan ja omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita. Kiinteistöjen luovutuksesta päättää yhdistyksen kokous.

2§ KIELI

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät ja sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä, sen kokousten ja hallituksen päätöksiä, sekä maksamaan määrätyt liittymis-, jäsen-, satama- ja käyttömaksut, sekä velvoitteen tekemättä jättämisestä aiheutuvat maksut, kuten esimerkiksi talkoomaksu ja vartiomaksu. Jäsenet ottaa ja erottaa hallitus, mikäli vähintään neljä sen jäsentä kannattaa tehtyä ehdotusta.

Hallitus voi ottaa hakemuksesta jäseneksi nuoriso- ja perheenjäseniä, joilla ei ole äänioikeutta kerhon kokouksissa, eikä veneenpito-oikeutta.

Kannattajajäseneksi voidaan ottaa henkilö tai yhteisö, joka maksaa yhdistyksen määräämän kertakaikkisen tai vuotuisen kannattajajäsenmaksun.

Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tai sen tarkoitusperien hyväksi toiminut henkilö. Heidän kohdallaan jäsenmaksuista päättää se kokous, joka heidät nimeää.

Yhdistyksen jäsenistä veneineen pidetään jäsenrekisteriä tarpeellisine tietoineen.

4§ MAKSUT

Liittymismaksun uusille jäsenille, sekä vuosittaisen jäsenmaksun määrää vuosittainen vaalikokous.

Muut maksut määräähallitus. Mainitut maksut on maksettava laskun eräpäivään mennessä hallituksen määräämällä tavalla. Jäsenen luopuessa venepaikastaan on ilmoitus tehtävä hallitukselle kirjallisesti ennen laskun eräpäivää, jotta hän vapautuu venepaikkamaksusta koskien kuluvaa veneilykautta.

5§ HALLINTO

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa vaalikokouksen valitsema hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joitamyös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi kutsutaan, sekä neljä muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että erovuorossa on joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä. Ensimmäisen kerran erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Erovuoroista ei saa valita heti uudelleen, kuitenkin siten, että hallituksen puheenjohtaja voidaan valita yhdeksi kaksivuotiskaudeksi uudelleen, joten puheenjohtajan toimikausi voi olla yhtäjaksoisesti neljä vuotta. Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja voi kuitenkin asettua ehdokkaaksi jatkokaudelle, jos ehdokkaaksi ei ole asettunut hallituksen ulkopuolista ehdokasta.

Laiturimestarit ja tarpeelliset toimihenkilöt nimeää hallitus. Hallitus on päätösvaltainen, kun neljä jäsentä on läsnä. Hallituksen koolle kutsuu puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan tarvittaessa varapuheenjohtaja tai kahden hallituksen jäsenen sitä vaatiessa. Hallituksen päätös on enemmistön mielipide, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja ja tarkistaa sama tai seuraava hallituksen kokous.

Hallituksen avuksi voi vuosikokous asettaa erilaisia toimikuntia tai perustaa harrastuspiirijaostoja, joiden toimintamuodot yhdistyksen kokous vahvistaa hallituksen esityksestä. Kerhon nimissä tapahtuva toiminta pitää olla päätetty hallituksen kokouksessa. Päätöksen yhteydessä nimetään vastuuhenkilö, toimenkuvaus ja tehtävän kesto, joka on aina määräaikainen ja vahvistetaan vuosittain hallituksen ensimmäisessä kokouksessa. Vastuuhenkilö voi halutessaan jatkaa tehtävässä jatkokauden hallituksen päätöksellä. Vastuuhenkilön vuosittaisten jatkokausien lukumäärää ei ole rajoitettu.

Hallituksen kokouksessa on kunniapuheenjohtajalla läsnäolo- ja puheoikeus.

6§ NIMENKIRJOITUS

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

7 § ÄÄNI- JA PUHEVALTA, PÄÄTÖKSET

Yhdistyksen kokouksessa on viimeksi erääntyneen jäsenmaksunsa suorittaneilla varsinaisilla jäsenillä henkilökohtaisesti tai etäyhteydellä läsnä olevana ääni- ja puhevalta, samoin kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla puhe- ja äänioikeus. Kannattajajäsenillä on puhevalta. Kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei näissä säännöissä muuta määrätä. Hallituksen jäsenten vaali toimitetaan vaadittaessa suljetuilla lipuilla.

8§ TILIT

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilit, tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus annetaan helmikuun 15. päivään mennessä toiminnantarkastajalle, tai hänen estyneenä ollessa toiminnantarkastajan varahenkilölle, jonka on toimitettava toiminnantarkastuskertomuksensa hallitukselle helmikuun 28. päivään mennessä osoitettuna vuosikokoukselle.

9§ KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi, joista vuosikokous maaliskuussa ja vaalikokous loka-marraskuussa. Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia voidaan kutsua koolle silloin, kun hallitus pitää sen tarpeellisena tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää. Kokouskutsu toimitetaan käyttäen yleisesti käytössä olevaa viestintävälinettä, kuten sähköpostia, jokaiselle jäsenelle. Jäsenen vastuulla on, että yhdistyksellä on käytössä jäsenen osoitetiedot ja sähköpostiosoite. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta.

10§KOKOUSASIAT

Yhdistyksen kokous valitsee itselleen puheenjohtajan, sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Varsinaisissa kokouksissa käsitellään esityslistassa olevat asiat, ainakin seuraavat:

Vuosikokouksessa:

1. Luetaan vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.

2. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille. 3. Valitaan mahdolliset tarkastus-, mittaus- ja kilpailulautakunnat sekä

huvitoimikunta.

4. Käsitellään jäsenten vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallisesti käsiteltäväksi esittämät tai hallituksen käsiteltäväksi ottamat muut asiat.

Vaalikokouksessa:

1. Valitaan yhdistyksen hallituksen erovuoroisten tilalle uudet jäsenet. He ottavat toimensa vastaan seuraavan kalenterivuoden alussa.

2. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö. Hänen toimikautensa alkaa seuraavasta vuosikokouksesta päättyen sitä seuraavaan.

3. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, ja kannattajajäsenmaksujen suuruus. 4. Määrätään toimihenkilöiden palkkiot

5. Käsitellään tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja vahvistetaan tulo- ja menoarvio.

6. Käsitellään jäsenten hallitukselle kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen ko­kousta käsiteltäväksi esittämät tai hallituksen käsiteltäväksi ottamat muut asiat.

11§EROAMINEN

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon asian kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu kaikista muista velvollisuuksistaan, paitsi hänelle erääntyneiden maksujen suorittamisesta.

12§EROTTAMINEN

Hallitus voi vähintään neljän hallituksen jäsenen äänellä erottaa seurasta jäsenen, joka kehotuksesta huolimatta laiminlyö ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan tai toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa. Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi, jollei erottaminen johdu maksujen laiminlyönnistä. Hallituksen on, jos erotettu sitä yhden kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti vaatii, otettava asia esille yhdistyksen seuraavassa kokouksessa. Kokouksessa vaaditaan erottamispäätöksen vahvistamiseen vähintään 2/3 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Äänestyksen tulee tällöin tapahtua umpilipuin.

13§VENEPAIKAT

Jäsenten hallintaan vuosittain luovutetut satamapaikat oikeuttavat vain jäsenen pitämään venettään ko. paikalla. Paikkoja ei saa luovuttaa ulkopuolisten käyttöön.

14§KIVILAITURIPAIKAT

Mikäli kivilaiturissa olevan osuuspaikan omistaja luopuu paikastaan, on yhdistyksellä oikeus lunastaa ko. paikka kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hallitukselle on ilmoitettu luovutus jäsenrekisteriin merkittäväksi.

15§MUUTOKSET

Muutoksia tai lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos niitä kannattaa kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon välein pidettävässä kokouksessa, joista toinen on varsinainen, vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

16§LAKKAAMINEN

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat Suomen meripelastustyön hyväksi, käytettäväksi sen toiminnan edistämiseksi.

17§Muutoin noudatetaan yhdistyslakia


Marjaniemen Venekerho r.y.   Laiturisäännöt 

1 § Marjaniemen Venekerho ry. (MVK) toimii Helsingin kaupungilta vuokratulla alueella.

2 § Laituripaikan käyttöoikeuden edellytyksenä on, että jäsen- ja laiturimaksut sekä muut mahdolliset maksut on suoritettu. Maksujen laiminlyönti katsotaan laituripaikasta luopumiseksi. Kaupallinen ja muunlainen toiminta, kuin näissä säännöissä mainitaan, on ilman hallituksen hyväksyntää kielletty.

3 § MVK:n hallitus myöntää laituripaikan vuodeksi kerrallaan, kuitenkin niin että vanhoilla laituripaikan haltijoilla on etuoikeus paikkoihin. Laituripaikka on vene- ja henkilökohtainen, eikä sitä saa luvatta luovuttaa muiden käyttöön. MVK:n venepaikkavastaava voi tarvittaessa muuttaa venepaikkoja paremman järjestyksen aikaan- saamiseksi. Jäsenen vaihtaessa venettä tulee hänen anoa uutta laituripaikkaa hallitukselta, jos hankittava vene ei ole kooltaan sopiva vanhalle paikalle.

4 § Vene on kiinnitettävä asianmukaisesti siten, ettei siitä aiheudu haittaa, vaaraa ja vahinkoa muille veneille, sekä laiturirakenteille. Laiturialueella ja sen läheisyydessä on vältettävä aallokon nostattamista

ja hyvien tapojen vastaista ajelua.

5 § Jokaisella laituripaikan haltijalla on vartiointi- ja talkoovelvollisuus, ellei MVK:n hallitus ole myöntänyt vapautusta. Talkoovelvollisuuden voi hoitaa myös maksamalla talkoomaksun. Laiminlyönnit käsitellään kerhon sääntöjen mukaisesti.

6 § Vartijan tehtäviin kuuluu erityisesti laiturialueen ja veneiden turvallisuuden ja riskitilanteiden havainnointi. Turvallisuusriskeistä ilmoitetaan tilanteen niin edellyttäessä ensisijaisesti välittömästi viranomaisille. Vartiovuoron aloitusaika, lopetusaika ja tapahtumat kirjataan vartiokirjaan. Vartiovuoron lopuksi vartija allekirjoittaa tehtävän suoritetuksi. Vartijan antamia ohjeita ja kehotuksia järjestyksen ylläpitämiseksi ja vahinkojen välttämiseksi tulee noudattaa.

7 § Hyvien merimiestapojen mukaisesti on jokainen velvollinen ilmoittamaan havaitusta puutteesta tai riskistä laiturialueella tai veneessä, venepaikan haltijalle tai laiturimestareille toimenpiteitä varten.

8 § Satama-alueen portit on pidettävä suljettuina ja lukittuina. Laiturialueen porttien avain on henkilökohtainen ja luovutetaan ainoastaan jäsenille. Jäsen vastaa myös vieraittensa käyttäytymisestä.

9 § Laiturialueella ja kerhorakennuksessa on noudatettava huolellisuutta ja siisteyttä. Häiriön aiheuttaminen, ilkivalta laiturialueella, huolimattomuudesta aiheutuvat vahingot kerhon tai jäsenten omaisuudelle, näiden sääntöjen noudattamatta jättäminen tai tahalliset laiminlyönnit kerhon asioissa voivat johtaa hallituksen päätöksellä korvausvelvollisuuteen tai kerhosta erottamiseen kerhon sääntöjen mukaisesti.

10 § Laiturilla tai pysäköinti- ja satama-alueella ei saa säilyttää veneiden varusteita, jollia eikä mitään muuta asiaankuulumatonta. Vartiotuvan varasto on tarkoitettu venekerhon varusteille. Varasto on tarkoitettu ensisijaisesti kerhon tarvikkeiden säilyttämistä varten, jonka lisäksi siellä voi säilyttää jäsenen omalla vastuulla tilapäisesti muutamia päiviä kerrallaan kerhon jäsenten veneilytarvikkeita. Varastot tyhjennetään ja alueella olevat kerholle kuulumattomat tavarat poistetaan kevättalkoiden ja syystalkoiden yhteydessä ja ylimääräinen tavara hävitetään omistajia etsimättä.

11 § MVK:n jolla, tavarakärryt, vesiletkut ym. vastaavat tavarat on säilytettävä niille varatuilla paikoilla, eikä niitä saa viedä satama-alueen ulkopuolelle. Vesiletkut pitää säilyttää kelattuna ja puhtaina seuraavaa käyttäjää varten.

12 § Laiturisähkön ja veden käyttö normaalien huoltotoimenpiteiden yhteydessä on maksutonta. Sähkön jatkuva käyttö on kiellettyä. Sähkölaitteiden on oltava ehjät ja ulkokäyttöön tarkoitetut. Laitteissa suositellaan vikavirtasuojan käyttöä. Sähkön käyttäminen ja valvonta on käyttäjän vastuulla. Kerhon puhelinta saa käyttää vain kerhon asioiden hoitoon

13 § MVK ei vastaa mistään veneelle tai sen varusteille satamassa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

14 § Veneen pesusta, huollosta tai korjauksesta laituripaikalla ei saa aiheutua haittaa muille laiturissa oleville veneille tai henkilöille. Pesuaineiden käyttöä laiturissa tulisi välttää. Kerhon jäteastiaan ei saa laittaa vaarallisia jätteitä. Näiden asianmukaisesta hävittämisestä vastaa jokainen itse. Kerhon jäteastia on tarkoitettu veneilystä syntyneiden roskien hävitystä varten.